آرمانفر

نام: 

نرگس

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول بخشccu

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۵