آرمان فر

نام: 

نرگس

محل خدمت: 

بخش سی سی یو

شماره تلفن مستقیم: 

۴۵۲۶۰۸۰۱-۵

سمت: 

مسئول بخش

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۵