میرنظامی

نام: 

فخری السادات

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول بخش داخلی زنان

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۶-۲۵۱