هاشمی

نام: 

معصومه

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول بخش جراحی مردان

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۲