سایه افکن

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول جراحی زنان

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۴