ابذل

نام: 

محمد

محل خدمت: 

بیمارستان گلدیس

سمت: 

مسول درآمد

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۵