اخلاقی

نام: 

دکتر مریم

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس اورزانس بیمارستانی

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۱