جانقربان

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس ایمنی و کنترل عفونت

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۷