فروزنده

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس مدارک پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۹