بیاتی

نام: 

محمد رضا

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

مسئول دفتر مدیر درمان

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۰