تقوایی

نام: 

مینا

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی

سمت: 

کمیته پژوهشهای دانشجویی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۷۶