امینی

نام: 

سجاد

محل خدمت: 

واحد روابط عمومی و امور رفاهی

شماره تلفن مستقیم: 

۰۳۱۴۲۲۳۲۰۸۵

شماره فکس: 

۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۲