امینی

نام: 

دکتر محسن

محل خدمت: 

معاون درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۳۲۰۸۵-۶

شماره فکس: 

۴۲۲۳۲۲۰۰

سمت: 

معاون درمان

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۹