یوسفی

نام: 

دکتر حجت ا...

محل خدمت: 

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۴۳

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۴۳