موسوی

نام: 

معصومه سادات

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

سمت: 

عضو هیات علمی بالینی

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۵۶