اباذری

نام: 

دکتر پروانه

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۴۳

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۶۷