خراسانی

نام: 

دکتر پروانه

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

سمت: 

دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری

شماره تلفن داخلی: 

۷۶۳۴