هادوی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

مدارس

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۱۱۰۱

سمت: 

سرپرست مدارس

شماره تلفن داخلی: 

۱۵۰