آشوری

نام: 

آقای

محل خدمت: 

نگهبانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۴۲۱۱۰۱

سمت: 

نگهبان

شماره تلفن داخلی: 

۱۱۰