امینی

نام: 

محمد

محل خدمت: 

حوزه ریاست

سمت: 

مسئول دفتر ریاست

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۵۱-۳۱۸۱