امینی

نام: 

دکتر زهرا

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۶

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۶