موحدیان عطار

نام: 

دکتر حسین

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۸۴

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۵۰۹

سمت: 

هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۸۴