ابراهیم پور

نام: 

دکتر کریم

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۲۶

سمت: 

هیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۲۶