رهروی دستجردی

نام: 

حمید رضا

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۳۰

سمت: 

کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۲۰