نصیریان

نام: 

دکتر مریم

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۶۱

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۵۰۹

سمت: 

هیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۶۱