شا محمدی

نام: 

سمیه

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۱۲

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۵۰۹

سمت: 

مسئول حسابداری

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۱۲