حاتم زاده

نام: 

مریم

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۸۷

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۵۰۹

سمت: 

کارشناس گروه بهداشت محیط

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۸۷