شاهمرادی

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۹۷۹۲۳۲۰۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۵۰۹

پست الکترونیک: 

ravabet_behdash@yahoo.com

سمت: 

روابط عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۰۶