اسلامی

نام: 

فاطمه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه قورتان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۴۶۴۵۰

شماره فکس: 

۴۶۴۴۶۴۵۰

سمت: 

بهورز