جعفری

نام: 

غلام

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه قورتان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۴۶۴۵۰

سمت: 

بهورز

شماره تلفن داخلی: 

۴۶۴۴۱۲۵۰