میر عبدالهی

نام: 

سیداحمد

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه قورتان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۴۶۴۵۰

شماره فکس: 

۴۶۴۴۶۴۵۰

سمت: 

پذیرش - امور اداری