فرسادنیا

نام: 

فریبا

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۴۷۱۸۸

شماره فکس: 

۳۵۲۴۵۰۰۱

سمت: 

مشاوره روانشناس