نصر آزادنی

نام: 

فیروزه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۱۲۷۶۶

شماره فکس: 

۳۵۲۴۵۰۰۱

سمت: 

کارشناس آزمایشگاه