کرمیان

نام: 

فاطمه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید مطهری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۵۸۹۴۵۹

سمت: 

کارشناس بهداشت محیط