آقایی

نام: 

کیدخت

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید مطهری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۶۰۴۵۱۹

سمت: 

ماما