ماندگار

نام: 

سیما

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید مطهری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۵۹۳۹۱۸

سمت: 

بهیار