امامی

نام: 

اقدس

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه جشوقان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۳۶۰۹۵

شماره فکس: 

۴۶۴۳۶۳۰۱

سمت: 

بهداشت خانواده