امینی

نام: 

صدیقه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه جشوقان

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۳۶۰۹۵

سمت: 

بهورز