خدامی

نام: 

پروین

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه علی بن موسی الرضا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۹۲۵۱۰

سمت: 

بهداشت خانواده