آرامی

نام: 

نرگس

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه خوراسگان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۱۰۸۲۵

شماره فکس: 

۳۵۲۴۹۷۲۰

سمت: 

بهورز