ابراهیمی

نام: 

کریم

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۷۳۴۰۱۰

سمت: 

پزشک