اتحادی

نام: 

مهدی

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه اژیه

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۵۰۲۲۳۰

شماره فکس: 

۴۶۵۰۲۵۲۲

سمت: 

کمک بهیار