اسماعیلی

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه پل شهرستان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۶۳۱۳۷۹

سمت: 

بهورز