اسفندیاری

نام: 

شهناز

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه دو طفلان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۵۹۰۷۸۵

سمت: 

پزشک مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۳۵۶۷۰۳۴۲