احمدی

نام: 

حمید

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه گورت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۷۲۳۰۳۸

سمت: 

پذیرش