اسلامی

نام: 

نجمه

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه هرند

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۰۳۰۰۲

شماره فکس: 

۴۶۴۰۳۰۰۱

سمت: 

خدمات - سرایدار

شماره تلفن داخلی: 

۴۶۴۰۲۵۶۳