پیر زاده

نام: 

دکتر آسیه

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۴۰

سمت: 

هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۴۰