احمدی

نام: 

حمزه

محل خدمت: 

مرکز بهداشتی درمانی دستجا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۸۸۴۲۱۵۵

شماره فکس: 

۳۸۸۴۲۱۵۵

سمت: 

کارشناس مبارزه با بیماریها