امین الرعایایی

نام: 

مریم

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه ولیعصر

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۳۰۰۷۰۲

سمت: 

کارشناس مامایی