ابراهیمی

نام: 

فروزان

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه ولیعصر

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۸۱۱۲۱

سمت: 

کارشناس مامایی