آشتی جو

نام: 

طیبه

محل خدمت: 

خانه بهداشت جبل

شماره تلفن مستقیم: 

۵۸۱۶۰۳۱۰

شماره فکس: 

۴۶۴۲۳۹۵۰

سمت: 

بهورز